Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Draudzības ielā 8-32, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2016. gada 18. oktobrī plkst. 9.30 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā. Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Draudzības iela 8-32, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54119000703, kas sastāv no dzīvokļa 44,6 m² platībā, kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes.

Izsoles nosacītā sākumcena 1720,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kalnciema pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016. gada 18. oktobrim plkst. 9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29124567.

Izsoles noteikumi