Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Mutiska izsole nomas tiesībām ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam "Dravas", Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2016. gada 1. decembrī plkst. 10.00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā  Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nomas tiesībām nekustamam īpašumam “Dravas”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, zemes vienības daļai ar  kadastra apzīmējumu 5456 008 0073 – 0,1 ha platībā.

Nomas  maksas nosacītā cena (par zemesgabalu) – 1,5% gadā no zemes gabala kadastrālās vērtības, kas noteikta  nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā uz 2016.gada 1.janvāri, kas sastāda  3,16 EUR gadā (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 5,00 EUR, ar norādi „Izsoles drošības nauda” un izsoles dalības maksa 14,23 EUR, ar norādi „Izsoles dalības maksa”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē. Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā  pie sekretāres, Jelgavas novada pašvaldības kancelejā Pasta ielā 37, Jelgavā vai elektroniski, nosūtot dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu dome@jelgavasnovads.lv  un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu ne vēlāk kā līdz 2016.gada 28.novembrim plkst. 17:00.

.