Ceturtdiena, 17. Jūnijs, 2021
Artis, Artūrs

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Baņu zeme”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2016. gada 13. decembrī plkst. 10.00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Baņu zeme”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 5462 008 0113, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 9,86 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5462 008 0069.

Izsoles nosacītā sākumcena - 10000,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Līvbērzes pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016. gada 7. decembrim plkst. 17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26552569.

Izsoles noteikumi