Trešdiena, 12. Maijs, 2021
Valija, Ina, Ināra, Inārs

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam "Atmatas", Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2016. gada 15. decembrī  plkst. 10.30 Lielplatones pagasta pārvaldē “Lielplatones muiža”, Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam "Atmatas", Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 5460 002 0019, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5460 002 0106 – 6,72 ha platībā.

Izsoles nosacītā sākumcena – 34 700 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50 EUR. Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma nomniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt 30 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Lielplatones pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Lielplatones pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016. gada 8. decembrim plkst. 17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29469223.

Izsoles noteikumi