Atklāta mutiska izsole izsoli nomas tiesībām - zemesgabala daļai 0,3 ha platībā, kas atrodas Vircavas pagastā, Jelgavas novadā

30.11.2016

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 20.decembrī plkst.16.15 Vircavas pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nomas tiesībām - zemesgabala ar  kadastra apzīmējumu 5492 004 0198 daļai 0,3 ha platībā (Shēmā Nr.18), kas atrodas Vircavas pagastā, Jelgavas novadā.

Nomas  maksas nosacītā cena (par zemesgabalu) – 1,5% gadā no zemes gabala kadastrālās vērtības, kas uz izsoles brīdi sastāda 19,16 EUR gadā (bez pievienotās vērtības nodokļa). Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1,92 EUR, ar norādi „Izsoles drošības nauda” un izsoles dalības maksa 14,23 EUR, ar norādi „Izsoles dalības maksa”. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vircavas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv . Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vircavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 16.decembrim plkst.12.00.