Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam "Zvaigznītes", Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 19.janvārī  plkst.13.00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam "Zvaigznītes", Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5474 007 0374, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,2562 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5474 007 0564.

Izsoles nosacītā sākumcena – 6900 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50.00 EUR. Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma nomniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt 30 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 12.janvārim plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 27234237.

Izsoles noteikumi