Trešdiena, 4. Augusts, 2021
Romāns, Romualds, Romualda

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam "Vālodzītes", Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 19.janvārī plkst.10.00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam "Vālodzītes", Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5474 002 0024, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 3,64 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5474 002 0529.

Izsoles nosacītā sākumcena – 20700 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50.00 EUR. Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma nomniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt 30 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 12.janvārim plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 27234237.

Izsoles noteikumi