+A A
Piektdiena, 27. Novembris, 2020
Lauris, Norberts

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Straume 269”, Viesturciemā, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 16.februārī plkst.10:00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Straume 269”, Viesturciemā, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5452 003 1409, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības - augļu dārza 0,0649 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 003 1409. 

Izsoles nosacītā sākumcena - 2000,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Glūdas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 10.februārim plkst.15.30. 

Izsoles noteikumi