+A A
Pirmdiena, 25. Janvāris, 2021
Sigurds, Zigurds

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Ziedkalnes iela 22-14, Ziedkalne, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 14.februārī  plkst.9.00 Vilces pagasta pārvaldē, Tautas nama iela 2-4,Vilcē,Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko trešo atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Ziedkalnes iela 22-14, Ziedkalne, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5490 900 0159, kas sastāv no dzīvokļa 55,8 m² platībā.

Izsoles nosacītā sākumcena – 420 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50.00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vilces pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 13.februārim plkst.12.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26430730.

Izsoles noteikumi