Pirmdiena, 12. Aprīlis, 2021
Jūlijs, Ainis

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Milleru ceļš 3-3, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 23.februārī plkst.9.00 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Milleru ceļš 3-3, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5496 900 0291, kas sastāv no dzīvokļa 90,5 m² platībā, kopīpašuma 850/14493 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas un zemes.

Izsoles nosacītā sākumcena 6100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50.00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zaļenieku pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 16.februārim plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 63074441.

Izsoles noteikumi