Trešdiena, 12. Maijs, 2021
Valija, Ina, Ināra, Inārs

Atkārtota atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam "Rammas"-2, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 16.martā plkst.9.00 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam "Rammas"-2, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5496 900 0219, kas sastāv no dzīvokļa 32 m² platībā, kopīpašuma 320/1936 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas un zemes.

Izsoles nosacītā sākumcena 240 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50.00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zaļenieku pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 9.martam plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 63074441.

Izsoles noteikumi