Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Bērzonītes”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 8.augustā plkst.11.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Bērzonītes”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5452 006 0190, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,86 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 006 0190. 

Izsoles nosacītā sākumcena 4200,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Glūdas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 4.augustam plkst.15.30. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26366631.

Izsoles noteikumi