+A A
Sestdiena, 16. Janvāris, 2021
Lida, Lidija

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Rozēnzeme”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 15.septembrī plkst.13.00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Rozēnzeme”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5462 006 0424, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 5,5 platībā ar kadastra apzīmējumu 5462 006 0214.

Izsoles nosacītā sākumcena 25600,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda  10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Līvbērzes pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 12.septembrim plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26552569.

Izsoles noteikumi