Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Veckupčas”-1, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 10.augustā plkst.9.00 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Veckupčas”-1, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5496 900 0295, kas sastāv no dzīvokļa 62,4 m² platībā, kopīpašuma 624/3377 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām un zemes. 

Izsoles nosacītā sākumcena 600,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zaļenieku pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 9.augustam plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 63074441. 

Izsoles noteikumi