Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Alejas iela 15-6, Lielplatonē, Lielplatones pagastā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 10.augustā plkst.10.30 Lielplatones pagasta pārvaldē Alejas ielā 7, Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Alejas iela 15-6, Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5460 900 0199, kas sastāv no dzīvokļa 15,7 m² platībā, kopīpašuma 157/3715 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemes.

Izsoles nosacītā sākumcena 200,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Lielplatones pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Lielplatones pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 9.augustam plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29469223.

Izsoles noteikumi