Trešdiena, 23. Jūnijs, 2021
Līga

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Mazā Straumes iela 5-25, Jēkabniekos, Svētes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 14.augustā plkst.10.00 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 7, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Mazā Straumes iela 5-25, Jēkabniekos, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5482 900 0103, kas sastāv no dzīvokļa 50,7 m² platībā, kopīpašuma 488/13423 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes. 

Izsoles nosacītā sākumcena 1900,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Svētes pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Svētes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 11.augustam plkst.15.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29522868.

Izsoles noteikumi