Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Atkārtota atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Mazlībēni”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 14.augustā plkst.9.00 Vilces pagasta pārvaldē, Tautas nama ielā 2-4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Mazlībēni”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5490 006 0142, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 0,228 ha platībā ar kadastra apzīmējumu  54900060142, dzīvojamās ēkas, kūts un šķūņa. 

Izsoles nosacītā sākumcena 1600,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vilces pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 7.augustam plkst.10.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26430730.

Izsoles noteikumi