Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Sniedziņi”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 17.augustā plkst.9.00 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Sniedziņi”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5474 006 0090, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5474 006 0599.

Izsoles nosacītā sākumcena 10600,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 14.augustam plkst.10.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.

Izsoles noteikumi