Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Dārza iela 15-17, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 16.augustā plkst.10.00 Elejas pagasta pārvaldē, Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko  atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Dārza iela 15-17, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5448 900 0632, kas sastāv no dzīvokļa 34,4 m² , kopīpašuma 344/19280 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. 

Izsoles nosacītā sākumcena 2500,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Elejas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 14.augustam plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 22037260.

Izsoles noteikumi