Trešdiena, 12. Maijs, 2021
Valija, Ina, Ināra, Inārs

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Kastaņu iela 4-11, Bērvircavā, Sesavas pagastā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 17.augustā plkst.9.30 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko   atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Kastaņu iela 4-11, Bērvircavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5474 900 0208, kas sastāv no dzīvokļa 89,8 m², kopīpašuma 845/12923 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes. 

Izsoles nosacītā sākumcena 3400,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 14.augustam plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.

Izsoles noteikumi