Trešdiena, 12. Maijs, 2021
Valija, Ina, Ināra, Inārs

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Vēdzeles”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 14.septembrī plkst.10.00 Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu atklātu mutisku trešo izsoli nekustamam īpašumam "Vēdzeles”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.5492 001 0477, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 3,36 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0284. 

Izsoles nosacītā sākumcena 7120 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50.00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vircavas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vircavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 7.septembrim plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26261569.