Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Ieloki”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

28.09.2017

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 9.novembrī  plkst.10:30 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Ieloki”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5456 011 0025, kas sastāv no zemes vienības 1,81 ha platībā.

Izsoles sākumcena – 9 700,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 970,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 6.novembra plkst.17:00.

Izsoles noteikumi