Ceturtdiena, 17. Jūnijs, 2021
Artis, Artūrs

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Ābeļdārzs”, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 16.novembrī plkst.10.00 Lielplatones pagasta pārvaldē, Alejas ielā 7, Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Ābeļdārzs”, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5460 001 0135, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,56 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0135.

Izsoles sākumcena 8000,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 800,- EUR un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Lielplatones pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Lielplatones pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 9.novembrim plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29469223.

Izsoles noteikumi