+A A
Svētdiena, 27. Septembris, 2020
Ilgonis, Ādolfs

Atklāta mutiska cirsmas (koksnes) izsole nekustamā īpašuma „Skujas”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 7.novembrī plkst.10.00 Līvbērzes pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku cirsmas (koksnes) izsoli nekustamā īpašuma „Skujas” (kadastra  Nr.5462 001 0079), Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5462 001 0078.

Izsoles nosacītā sākumcena - 16500,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Līvbērzes pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 3.novembrim plkst.15:30. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26552569.

Izsoles noteikumi