Atkārtota atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Zemgalieši”-1, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

29.09.2017

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 16.novembrī plkst.11:00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Zemgalieši”-1, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 5474 900 0214, kas sastāv no dzīvokļa 65,7 m² platībā.

Izsoles sākumcena –  400,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 40,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 10.novembra plkst.12:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.

Izoles noteikumi