Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Atklāta atkārtota (otrā) mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Zemes”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 11.janvārī plkst.10:00 Vilces pagasta pārvaldē, Tautas nama ielā 2-4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku atkārtotu (otro) izsoli nekustamajam īpašumam “Zemes”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5490 005 0052, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 0,6509 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 005 0052, uz kura atrodas dzīvojamā ēka 216,1 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 005 0052 001 un saimniecības ēka 76,2 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 005 0052 002.

Izsoles sākumcena 9520,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 952,- EUR un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vilces pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 5.janvārim plkst.9:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26430730.

Izsoles noteikumi