Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Atklāta atkārtota (trešā) mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Ķīves skola”-3, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 11.janvārī plkst.9:30 Vilces pagasta pārvaldē, Tautas nama ielā 2-4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku atkārtotu (trešo) izsoli nekustamajam īpašumam “Ķīves skola”-3, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5490 900 0204, kas sastāv no dzīvokļa 62,2 m² platībā, kopīpašuma 622/2475 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5490 005 0057 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 005 0057.

Izsoles sākumcena 360,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 36,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vilces pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 5.janvārim plkst.9:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26430730.

Izsoles noteikumi