+A A
Sestdiena, 27. Februāris, 2021
Līva, Līvija, Andra

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Lielsvētes iela 18A, Svētes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 15.februārī plkst.10.00 Svētes pagasta pārvaldē, Dzirnavu iela 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Lielsvētes iela 18A, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 5482 002 0162, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5482 002 0162 – 0,321 ha platībā un ēkas ar kadastra apzīmējumu 5482 002 0555 014.

Izsoles nosacītā sākumcena 3500,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Svētes pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Svētes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 14.februārim plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29522868.

VKPAI uzziņa

Izsoles noteikumi