Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Atkārtota (otrā) mutiska izsole nekustamajam īpašumam Pūpolu iela 6-6, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 8.februārī plkst.10.00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko mutisku atkārtotu otro izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Pūpolu iela 6-6 ar kadastra Nr.5456 900 0451, Kārniņos,  Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 44,8 m² platībā, kopīpašuma 448/3426 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5456 001 0091 001 un zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 5456 001 0091 un 5456 001 0095.

Izsoles nosacītā sākumcena 800,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Svētes pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 7.februārim plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26309131

Izsoles noteikumi