Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Alejas iela 4-4, Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā

09.01.2018

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 8.februārī plkst.10:00 Lielplatones pagasta pārvaldē Alejas ielā 7, Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Alejas iela 4-4, Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5460 900 0198, kas sastāv no dzīvokļa 33,2 m² platībā, kopīpašuma 332/1711 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0284 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0284.

Izsoles sākumcena 600,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 60,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Lielplatones pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Lielplatones pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 7.februārim plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29469223.

Izsoles noteikumi