Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Lielupes ielā 19-1,Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

09.01.2018

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 13.februārī plkst.10.00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Lielupes ielā 19-1,Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54119000796, kas sastāv no dzīvokļa 53,3m2 platībā un kopīpašuma 537/8115 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54110010017001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54110010017.

Izsoles nosacītā sākumcena –3800 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 380EUR ar norādi „Lielupes iela 19-1, Kalnciema pag. izsoles drošības nauda” un izsoles dalības maksa 50 EUR ar norādi „Lielupes iela 19-1, Kalnciema pag. izsoles dalības maksa”. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kalnciema pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 13.februāra plkst.9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29124567.

Izsoles noteikumi