Svētdiena, 11. Aprīlis, 2021
Hermanis, Vilmārs

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Ziedkalnes 2”-11, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 15.martā plkst.9:30 Vilces pagasta pārvaldē Tautas nama ielā 2-4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Ziedkalnes 2”-11, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 35,0 m² platībā, kopīpašuma 350/9163 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5490 002 0029 014 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 002 0074.

Izsoles nosacītā sākumcena 1900,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Vilces pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 14.martam plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26430730. Izsoles noteikumi publicēti interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv

Izsoles noteikumi