+A A
Svētdiena, 28. Februāris, 2021
Skaidrīte, Justs, Skaidra

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Skolas iela 2-3, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 15.martā plkst.9:00 Vilces pagasta pārvaldē Tautas nama ielā 2-4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Skolas iela 2-3, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv dzīvokļa 38,9 m² platībā, kopīpašuma 391/2216 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0260 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0260.

Izsoles nosacītā sākumcena 2800,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Vilces pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 14.martam plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26430730 Izsoles noteikumi publicēti interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv

Izsoles noteikumi