Trešdiena, 12. Maijs, 2021
Valija, Ina, Ināra, Inārs

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Bauskas iela 7-33, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 15.martā plkst.9:30 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Bauskas iela 7-33, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 41,8 m² platībā, kopīpašuma 418/17471 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0274 002.

Izsoles nosacītā sākumcena 2900,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Elejas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 14.martam plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 22037260. Izsoles noteikumi publicēti interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv

Izsoles noteikumi