Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Mazgladiolas”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 15.martā plkst.9:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Mazgladiolas”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5462 007 0124, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 2,72 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5462 007 0042.

Izsoles nosacītā sākumcena - 7000,00EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Līvbērzes pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 13.martam plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26552569. Izsoles noteikumi publicēti interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv.

Izsoles noteikumi