Trešdiena, 23. Jūnijs, 2021
Līga

Atklāta mutiska izsole dzīvokļa īpašumam “Deguļi”-4, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 29.martā plkst.9:30 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli dzīvokļa īpašumam “Deguļi”-4, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5496 900 0274, kas sastāv no dzīvokļa 21,5 m² platībā, kopīpašuma 215/3087 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5496 001 0064 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5496 001 0064.

Izsoles sākumcena 300,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 30,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Zaļenieku pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 28.martam plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 63074441. Izsoles noteikumi publicēti interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv.

Izsoles noteikumi