Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Atklāta mutiska izsole ar pretendentu atlasi nekustamajam īpašumam "Akmentiņi" Vircavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 29.martā plkst. 10.00 Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli ar pretendentu atlasi nekustamajam īpašumam "Akmentiņi" Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5492 005 0243, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības - starpgabala 1,42 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5492 005 0243.

Izsoles nosacītā sākumcena - 6400 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 640 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Vircavas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vircavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 22.martam plkst. 17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26261569. Izsoles noteikumi publicēti interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv.

Izsoles noteikumi