Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam „Siliņi 31”, Viesturciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

06.03.2018

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 17.aprīlī plkst.10:00 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam „Siliņi 31”, Viesturciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.5452 003 1489, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  5452 003 1489 - 0,0713 ha platībā.

Izsoles sākumcena 2200,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 220,- EUR un izsoles dalības maksa  50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Glūdas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā.  Pieteikumi izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 13.aprīlim plkst.15:30.

Izsoles noteikumi