Otrdiena, 9. Marts, 2021
Ēvalds

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam „Buciņi”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 19.aprīlī plkst.11:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam „Buciņi”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5462 009 0158, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 1,53 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5462 009 0092.

Izsoles sākumcena 6200,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 620,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Līvbērzes pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 17.aprīlim plkst.17:00.

Izsoles noteikumi