Svētdiena, 11. Aprīlis, 2021
Hermanis, Vilmārs

Atklāta atkārtota mutiska izsole ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam “Zemgalieši”-1, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 26.aprīlī plkst.9.30 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales iela 11, Sesava, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu atkārtotu mutisku izsoli ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam “Zemgalieši”-1, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54749000214, kas sastāv no dzīvokļa 65,7 m², kopīpašuma 657/4320 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5474 006 0049  001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5474 006 0049.

Izsoles nosacītā sākumcena 200,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda  20,- EUR un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā.  Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 23.aprīlim plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.

Izsoles noteikumi