Atkārtota atklāta mutiska izsole dzīvokļa īpašumam Lielupes ielā 19-1,Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

03.04.2018

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 8.maijā plkst.10.00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., rīko atkārtotu (otru) atklātu mutisku izsoli dzīvokļa īpašumam Lielupes ielā 19-1,Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54119000796, kas sastāv no dzīvokļa 53,3m2 platībā un kopīpašuma 537/8115 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54110010017001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54110010017.

Izsoles sākumcena 3040,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 304,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kalnciema pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 8.maija plkst.9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29124567.

Izsoles noteikumi