+A A
Svētdiena, 29. Novembris, 2020
Ignats, Virgīnija

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Jauniešu centrs”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 31.maijā plkst.9:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Jauniešu centrs”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5462 008 0085 - 0,5704 ha platībā un ēkas ar kadastra apzīmējumu 5462 008 0085 001 ar adresi: Ceriņu iela 1, Vārpa, Līvbērzes pag., Jelgavas nov.

Ēkas telpas 90,9 m2 platībā ir iznomātas līdz 29.02.2020. skaņu ierakstu studijas izveidošanai.
Izsoles nosacītā sākumcena 2900,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda ir 290,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR.  Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Līvbērzes pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 29.maijam plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26552569.

Izsoles noteikumi