Ceturtdiena, 17. Jūnijs, 2021
Artis, Artūrs

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Skolas iela 11-5, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 9.augustā plkst.13:30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Skolas iela 11-5, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54749000220, kas sastāv no dzīvokļa 23,2 m², kopīpašuma 232/2300 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5474 004 0035 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5474 005 0035.

Izsoles sākumcena 200,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 20,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 6.augusta plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt sazinoties pa tālruni 26425497.

Izsoles noteikumi