+A A
Piektdiena, 22. Janvāris, 2021
Austris

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Alņi”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 9.augustā plkst.10:30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Alņi”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54740080049, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 2,63 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54740080600 (t.sk.mežs 0,62 ha).

Izsoles sākumcena 14600,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1460,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 1.augusta plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt sazinoties pa tālruni 26425497.

Izsoles noteikumi