Trešdiena, 12. Maijs, 2021
Valija, Ina, Ināra, Inārs

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Dzirnavu iela 18, Svētes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 13.jūlijā plkst.10:00 Svētes pagasta pārvaldē, Dzirnavu iela 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Dzirnavu iela 18, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5482 002 0580, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,625 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5482 002 0580.

Izsoles nosacītā sākumcena 1700,-EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 170,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Svētes pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Svētes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 10.jūlijam plkst.17:00.

Izsoles noteikumi