Svētdiena, 9. Maijs, 2021
Klāvs, Einārs, Ervīns

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Pakalniešu pļava”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 16.jūlijā plkst.10:00 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Pakalniešu pļava”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5486 004 0276, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,9923 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5486 004 0425.

Izsoles nosacītā sākumcena 1120,-EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 112,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Valgundes pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Valgundes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 11.jūlijam plkst.17:00.

Izsoles noteikumi