Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Ūdeļu 8”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

05.06.2018

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 31.jūlijā plkst.9.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Ūdeļu 8”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5452 001 0216, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 0,4604 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 001 0216.

Izsoles nosacītā sākumcena 2600,-EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 260,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Glūdas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 27.jūlijam plkst.15.30.

Izsoles noteikumi