Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Stumbri”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 31.jūlijā plkst.16.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Stumbri”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5452 007 0235, kas sastāv no neapbūvētas  meža zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 007 0235 - 37,01 ha platībā, tai skaitā 34,97 ha mežs un neapbūvētas meža zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 007 0287 - 2,58 ha platībā, tai skaitā 2,53 ha mežs.

Izsoles nosacītā sākumcena 120100,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 12010,-EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Glūdas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 27.jūlijam plkst.15.30.

Izsoles noteikumi

Meža apsaimniekošanas plāns