Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Velna dīķis”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

05.06.2018

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 2.augustā plkst.9.00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Velna dīķis”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5462 008 0125, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 27,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5462 008 0064.

Izsoles nosacītā sākumcena 37400,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 3740,-EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Līvbērzes pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 31.jūlijam plkst.17.00.

Izsoles noteikumi