Trešdiena, 12. Maijs, 2021
Valija, Ina, Ināra, Inārs

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Upmaļu gārša”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 2.augustā plkst.10.00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Upmaļu gārša”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5462 005 0058, kas sastāv no neapbūvētas  meža zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5462 005 0058 - 2,91 ha platībā, tai skaitā  2,85 ha mežs.

Izsoles nosacītā sākumcena 17600,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1760,-EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Līvbērzes pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 31.jūlijam plkst.17.00.

Izsoles noteikumi

Meža apsaimniekošanas plāns